Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, że:


  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Nieruchomości „Chatka”Agata Kwiecińska z siedzibą w Warszawie ( 02-793), ul. Belgradzka 4/88, NIP 951-180-16-97, a inspektorem danych osobowych Agata Kwiecińska, e-mail: nieruchomosci.chatka@wp.pl, tel 600 347 361
  • Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas kontaktu telefonicznego, mailowego, od portali internetowych z ogłoszeniami naszych nieruchomości, od współpracujących z nami agencji nieruchomości , podczas podpisywania umów pośrednictwa na zrealizowanie naszych usług.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy usługi pośrednictwa przy sprzedaży, zakupie, wynajmie, najmie nieruchomości lub przygotowań do jej zawarcia oraz wynikają z przepisów prawa. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.
  • Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa (dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy).
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Agencji Nieruchomości „Chatka”, kontrahenci umów, które Państwo zawierają przy pośrednictwie Agencji Nieruchomości „Chatka”, agencje współpracujące przy umowach zawieranych przez Państwa, kancelarie notarialne, kancelarie prawne, dostawcy usług IT i hostingowych, biura księgowe , podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie w zakresie realizacji umowy świadczonych usług i dochodzenia roszczeń.
  • Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty te gwarantują wykorzystywanie powierzonych danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
  • Agencja Nieruchomości „Chatka” nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: – dostępu do swoich danych ,sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, usunięcia danych ,ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ,wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Podanie danych osobowych Agencji Nieruchomości „Chatka” jest dobrowolne ,ale konieczne w celu wykonania umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usługi przez Agencję Nieruchomości „Chatka”